Hippa Release

בכתבות הקודמות סקרנו חלק מהמסמכים העיקריים אותם מומלץ להכין כל עוד אנו מתגוררים בקליפורניה (ובכלל בארה״ב) וביניהם צוואות, מינוי אפוטרופוסים לילדינו הקטיניםLiving Trust, ייפוי כח לעניינים כספיים ועוד. בין שאר המסמכים, אותם מכין עורך הדין כחלק מהליך ה- estate planning, ישנו מסמך חשוב הנקרא ייפוי כח לעניינים רפואיים ומסמך נוסף המכונה HIPPA Release.

ייפוי כח זה לעיתים נודע בכינויו Living Will או Durable Power of Attorney for Health Care. בקליפורניה ייפוי כח זה נקרא Advance Health Care Directive. זהו מסמך המאפשר לכל אדם להחליט מראש אילו החלטות רפואיות וטיפול רפואי הוא מעונין לקבל במקרה ואינו יכול לתקשר ולקבל החלטות רפואיות בעצמו. במסמך זה ניתן למנות אדם אחר אשר יוכל לדבר עם הרופאים ולתקשר עימם את רצונותיכם הרפואיים כפי שהעלתם על הכתב. בן הזוג אינו יכול להחליט, באופן אוטומטי, החלטות רפואיות עבורכם, אלא אם כן הוא מונה על ידיכם בייפוי כח.

זהו תחום אפור ומשיחה עם אנשי מקצוע ובני משפחתם של חולים, ניתן ללמוד כי לעיתים הרופאים לא ממלאים אחר הוראות החוק וכן משוחחים עם בן/ת הזוג, שמקבל/ת החלטות רפואיות, למרות שאין בנמצא ייפוי כח זה. חשוב לציין, כי החוק מחייב שימוש ב- Advance Health Care Directive או במסמך מקביל שמילאתם מראש באותו מוסד רפואי, ואין להסתמך על רצון הרופא לשתף ולשוחח עם בן הזוג במקרה מסוים במוסד רפואי מסוים. על כן מומלץ על כל אחד ואחת מכם, המעוניין לקבל שליטה על החלטות רפואיות מסוימות, למלא מסמך זה. בין שאר ההחלטות, ניתן להחליט האם אתם מעונינים לנתק ממכשירי החייאה במקרים המפורטים בחוק או להמשיך ולהאריך חיים. כמו כן, ניתן לקבל החלטות לגבי תרומת איברים, מקום קבורה ועוד.

בנוסף, חובת הרופא והמערכת הרפואית הינה לשמור על סודיות פרטיו הרפואיים של החולה ועל כן לא ניתן לחשוף את התיק הרפואי של החולה, גם לא לבן הזוג, אלא אם כן בן הזוג מונה כמי שיוכל לקבל מידע רפואי במסמך הנקרא – HIPPA Release. אם אותו אדם יכול לתקשר ולדבר עם רופאיו, אין בעיה והוא יוכל לומר בעצמו מי יכול לקבל את המידע הרפואי ואילו החלטות רפואיות הוא מעונין לקבל. מסמך זה מקבל תוקף כאשר אינך מסוגל עוד לתקשר ולדבר עם הרופאים מסיבות רפואיות. במצב זה יש חשיבות עצומה למינוי כל האנשים אשר יוכלו לקבל מידע רפואי בנוגע למצבך.

אם ילדיכם הגיעו לגיל 18 ואין ברשותם מסמך זה, מומלץ מאוד למלאו כדי לאפשר לכם ההורים לקבל מידע רפואי ולדבר עם הרופאים במקרה הצורך.

חלקינו תופס סוג זה של החלטות רפואיות כתקפות רק עבור אנשים מבוגרים, אולם יותר ויותר אנשים צעירים מעוניינים למנות את הקרובים להם מכל ולקחת שליטה על החלטות מסוימות כל עוד הינם בריאים וכשירים לכך. מומלץ מאוד לכל מי שמלאו לו 18 שנים למלא Advance Health Care Directive ו- HIPPA RELEASE.